Invandring till Sverige

För att få en klar bild över hur diasporan ser ut i Sverige är det viktigt att se hur invandringen sett ut, då det främst är världshändelser som krig och katastrofer som gjort att människor invandrat till Sverige. Därför kommer invandringen i modern historia presenteras genom viktiga händelser där invandringen varit som störst.

Första- och answeden_welfaredra världskriget

Den första stora vågen där människor invandrade till Sverige var under första- och andra världskriget. Under dessa krig hamnade flera tusentals människor på flykt från sina hem. Flyktingpolitiken var mycket restriktiv fram till 1930-talet då Danmark och Norge blev anfallna av Nazityskland, varpå många flydde till Sverige. Från Finland kom också många krigsbarn, vars föräldrar gått bort i kriget mot dåvarande Sovjetunionen. Många flyktingar kom också från de baltiska länderna, vilka blev anfallna av både Nazityskland och Sovjetunionen under olika perioder.

Efterkrigstiden

Under efterkrigstiden skedde en stor arbetskraftsinvandring till Sverige från ett flertal länder runtom i Europa på grund av den starka svenska industrin. Detta gjorde till slut att nya lagar trädde i kraft 1967 vilka innebar att ingen kunde invandra till Sverige utan att ha ordnat arbete, arbetstillstånd och bostad. Det gjorde i sin tur att migrationen till Sverige minskade.

EU-medlemskapet och flyktingar

Genom EU-medlemskapet 1995 har det gjort att Sverige genom den fria rörligheten tagit emot ett stort antal migranter. Många har helt enkelt fått arbete i Sverige, medan många andra också kommit till Sverige på grund av ekonomiska skäl.

Den största invandringen till Sverige har dock skett under de senaste åren, främst på grund av konflikter runtom i världen, i synnerhet Syrien. Det gjorde att Sverige tagit emot rekordmånga flyktingar, också kallade asylsökande, under åren 2014-2016. Det tvingade till slut regeringen att ta beslut om flera åtgärder för att minska trycket. Bland annat genom gränskontroller mellan Köpenhamn och Malmö, men också genom en begräsning av möjligheterna till att få uppehållstillstånd. Således har migrationen till Sverige återigen minskat drastiskt under 2017.